Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Zamknij
Twoja przeglądarka ma wyłączoną obsługę JavaScript, aby strona działała poprawnie należy obsługę uruchomić!
HOMPICS

Terms of use

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO HOMPICS


I. DEFINICJE
Użyte w niniejszych Warunkach określenia posiadają następujące definicje:
1.    Serwis – za serwis rozumie się stronę internetową umieszczoną pod adresem HomPics.com, stanowiącą platformę internetową, administrowaną przez Hompics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 02-495 Warszawa, ul. Plac 1905 roku 2, lok. 8A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000690320, NIP 5223098033, REGON 368041264, kapitał zakładowy 5.000,00 zł
na którą składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników oraz Fotografów wraz z zawartością tej strony;
2.    Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest HOMPICS;
3.    Użytkownik - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej;
4.    Fotograf – osoba fizyczna w wieku powyżej 18 lat (w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), umieszczająca w ramach funkcjonowania Serwisu Fotografie swojego autorstwa, w tym w celu dalszej odsprzedaży praw autorskich do tych Fotografii dokonywanych przez Administratora na rzecz Użytkowników;
5.    Korzystający – Użytkownik / Fotograf;
6.    Konto – dostępne dla danego Korzystającego miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Korzystający wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie, a także może on w tym miejscu dokonywać działań i operacji związanych z funkcjonowaniem w Serwisie przy użyciu narzędzi udostępnionych mu przez Administratora; za pośrednictwem Konta Użytkownik może dokonywać zakupu licencji na korzystanie z wybranych przez siebie Fotografii, zaś Fotograf może decydować, czy i w jakim zakresie udziela Administratorowi prawa do dalszej sprzedaży
7.    Profil – zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Korzystającego, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Korzystającego do Serwisu, które udostępniane i prezentowane są na Stronie Korzystającego w Serwisie;
8.    Baza Korzystających – zbiór danych, informacji i innych treści przekazanych dobrowolnie przez wszystkich Korzystających do Serwisu, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Administratora za zgodą Korzystającego, na potrzeby świadczenia usług Serwisu;
9.    Fotografie – utwór, w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, który jest autorskim dziełem Fotografa, do którego Fotograf posiada autorskie prawa majątkowe w rozumieniu art. 17 Ustawy, który został umieszczony w Serwisie;
10.    Skrzynka e-mail - elektroniczna skrzynka pocztowa charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać, przechowywać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej.

II. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1.    Podstawowym przedmiotem działalności Serwisu jest udzielanie Użytkownikom sublicencji na korzystanie z Fotografii umieszczonych w Serwisie przez Fotografów, w tym zapewnienie Fotografom możliwości umieszczania na serwerach Administratora Fotografii w ww. celu, a także w celu promocji własnej twórczości (portfolio).
2.    Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW. Zalecane jest korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych, z włączoną obsługą plików ”cookies”.
3.    Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna.
4.    Baza Korzystających podlega ochronie prawnej, a administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych) zgromadzonych w Bazie jest HomPics.
5.    Każdy Korzystający ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez Administratora, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z Bazy Korzystających. Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników reguluje Polityka prywatności dostępna w Serwisie.
6.    Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Korzystającego, a także dla bezpieczeństwa danych Korzystającego zapisanych na Koncie w Serwisie. Każdy Korzystający powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Korzystającego w sposób odmienny (umyślny lub nieumyślny), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność.
7.    Strony internetowe Serwisu działają w oparciu o technologię plików ”cookies”. Zasady wykorzystywania plików „cookies” przez Administratora są zawarte w Polityce prywatności dostępnej w Serwisie.

III. USŁUGI ŚWIADCZONE ZA POŚREDNICTWEM SERWISU
1.    Za pośrednictwem Serwisu Fotografowie mają możliwość prezentowania i umieszczania Fotografii oraz możliwość decydowania, czy i w jakim zakresie udzielają Administratorowi licencji na korzystanie z Fotografii z prawem dalszego ich sublicencjonowania Użytkownikom, zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków oraz wspólnych ustaleń Fotografów z Administratorem podjętych na mocy odrębnych umów. Możliwość decydowania o zakresie udzielonej licencji oraz zezwolenie na dalsze sublicencjonowanie Fotografii z określeniem jego zakresu realizowane są podczas umieszczania Fotografii w Serwisie z poziomu Konta dostępnego Fotografowi.
2.    Użytkownicy w ramach Serwisu mają możliwość przeglądania jego treści oraz nabywania licencji na korzystanie z Fotografii umieszczonych w Serwisie w zakresie ustalonym niniejszymi Warunkami oraz mają możliwość pobierania Fotografii z Serwisu, na korzystanie z których nabyli licencje.
3.    Przeglądanie zasobów Serwisu oraz korzystanie z jego poszczególnych usług może być dostępne dla każdego użytkownika Internetu spełniającego warunki określone w niniejszych Warunkach, przy czym zakres tego dostępu może zostać w każdym czasie i w dowolnym zakresie ograniczany przez Administratora bez podawania przyczyn. Korzystający może ograniczyć zakres dostępu do umieszczanych danych wskazując w czasie rejestracji, jakie dodatkowe informacje o Użytkowniku mogą być udostępniane innym Użytkownikom.
4.    Administrator, stosownie do wspólnych ustaleń z Fotografami podjętych na mocy odrębnych umów, ma prawo decydowania o wyłączeniu Użytkownikowi możliwości nabycia sublicencji  w odniesieniu do poszczególnych Fotografii.
5.    Administrator ma prawo bez zgody Korzystających do zmiany lokalizacji serwerów, na których przechowywane są Fotografie umieszczone przez Fotografów za pośrednictwem Serwisu.
6.    Fotograf nie jest uprawniony do wstępu na teren nieruchomości, w której znajdują się serwery należące do Administratora, wykorzystywane przez Administratora na potrzeby prowadzenia Serwisu.
7.    Zakres dostępu lub zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług Serwisu zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości - może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora.

IV. UCZESTNICTWO W SERWISIE
1.    Użytkownikiem Serwisu może być podmiot określony w pkt. I ust. 3 , który po zaakceptowaniu postanowień niniejszych Warunków, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Konta bądź który otrzyma od Administratora Konto do wyłącznej dyspozycji.
2.    Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikowania statusu Użytkownika określonego w pkt. I ust. 3, w szczególności poprzez żądanie podania w procedurze rejestracji w Serwisie numeru NIP lub innego właściwego dla siedziby Użytkownika numeru identyfikacji.
3.    Niedozwolone jest udostępnianie Konta innym osobom, w tym innym Korzystającym.
4.    Poprzez rejestrację w Serwisie, Korzystający oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Warunków.
5.    Administrator zastrzega prawo do ograniczania dostępu do Serwisu i wszystkich bądź niektórych jego funkcjonalności poprzez blokowanie Kont Korzystających, którzy korzystają z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszych Warunków bądź w jakikolwiek inny sposób zakłócają funkcjonowanie Serwisu.
6.    Korzystającym zabrania się wyświetlania lub pokazywania Fotografii, (w całości lub części) w charakterze wykonania publicznego, w odniesieniu do których nie przysługują im prawa autorskie, nawet jeśli nie jest za to pobierana opłata (z wyjątkiem sytuacji, gdy takie wykorzystanie Fotografii nie stanowi naruszenia prawa autorskiego lub innych obowiązujących przepisów).

V. LICENCJE
1.    Użytkownicy mają możliwość odpłatnego nabywania licencji na korzystanie z Fotografii umieszczonych w Serwisie.
2.    Administrator oświadcza, iż posiada zezwolenie Fotografów na sublicencjonowanie Fotografii umieszczonych w Serwisie z przeznaczeniem do ich dalszej sprzedaży oraz posiada zgody osób przedstawionych na fotografiach na rozpowszechnienie ich wizerunków (model release) oraz zgody właścicieli budynków na rozpowszechnianie wizerunku fotografowanych obiektów (property release). 
3.    Administrator udzielać będzie licencji wg następujących modelów: 1) nieograniczonych czasowo i terytorialnie, na użytek w jakimikolwiek prawnie dozwolonym celu, w tym komercyjnym, na niewyłączność (royalty free) bądź 2) ograniczonych czasowo lub terytorialnie, na użytek w ściśle określonym celu, na niewyłączność (rights managed). 
4.    Niezależnie od postanowień powyższych, licencje udzielane będą na następujących polach eksploatacji:
a)    w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Fotografii – wprowadzanie do pamięci komputera, zapisywanie w pamięci komputera, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy (kopii) Fotografii, wprowadzanie do sieci komputerowych,
b)    w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami (kopiami), na których Fotografię utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy (kopii),
c)    w zakresie rozpowszechniania Fotografii w sposób inny, niż określony wyżej – publiczne udostępnianie w sieciach komputerowych, w tym w sieci Internet, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, publiczne wykonywanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnianie w sieciach komputerowych, w tym sieci Internet, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
d)    wykorzystywanie Fotografii w innych utworach zbiorowych lub opracowaniach, ustalonych w jakiejkolwiek formie.
5.    Administrator zastrzega, iż licencji na korzystanie z poszczególnych Fotografii może udzielać Użytkownikom w różnym zakresie. Powyższe ograniczenia zależne są od decyzji Fotografów. 
6.    Użytkownik dokonuje zakresu nabywanej licencji każdorazowo za pośrednictwem Konta Użytkownika, z pośród dostępnych dla danej Fotografii opcji.
7.    Momentem udzielenia licencji jest dokonanie płatności za zamówione Fotografie.
8.    Z chwilą nabycia licencji Użytkownik uzyskuje możliwość nieograniczonego pobierania Fotografii z Serwisu, na które nabył licencję, chyba że licencja jest ograniczona czasowo.

VI. PŁATNOŚCI – UŻYTKOWNICY
1.    Użytkownik dokonuje płatności za licencje na poszczególne Fotografie, według cen ustalonych z HomPics.
2.    Użytkownik, dokonuje płatności za nabyte licencje na Rachunek Administratora: PL 57 1140 2004 0000 3602 7701 8433.
3.    Użytkownik, po dokonaniu zakupu praw, otrzyma potwierdzenie dokonania transakcji, wysłane przez Administratora na adres Skrzynki e-mail wskazany przez Użytkownika.

VII. REKLAMACJE
1.    Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Korzystających poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi za pośrednictwem poczty email, wysyłając wiadomość na adres hello@hompics.com.
2.    W sposób, o którym mowa w pkt. 1, reklamuje się poszczególne usługi świadczone w Serwisie.
3.    Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Serwisu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Warunków, niezastosowania się przez Korzystającego do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco za pośrednictwem Serwisu lub bezpośrednio przez Administratora.
4.    Reklamacje kierowane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Administratora niezwłocznie właściwej osobie trzeciej, która jest odpowiedzialna za wykonywanie usług w tym zakresie i rozpatrzenie reklamacji.
5.    Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Serwisu.


VIII. ZMIANA WARUNKÓW
1.    Wszelkie postanowienia Warunków mogą być zmieniane przez Administratora. Zmiany będą udostępniane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Warunków za pośrednictwem Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.
2.    Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Warunkach, Korzystający powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Warunków przez Korzystającego.
3.    W przypadku niezaakceptowania zmian w Warunkach, Korzystający powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    Administrator posiada swoją siedzibę w Polsce. Serwis działa na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.
2.    Wszelkie informacje o naruszeniach przez Korzystających niniejszych Warunków należy kierować na adres hello@hompics.com.
3.    Niniejsze Warunki wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie.

Privacy policy

Where did we get your data from?
We obtained your data directly from you when you created an account on our Website.


Who is the controller of your data?
The controller of personal data is Hompics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 02-495 Warszawa, ul. Plac 1905 roku 2, lok. 8A, entered into the National Court Register kept by the District Court for the Capital City of Warszawa in Warszawa, XIII Commercial Department of the National Court Register under number 0000690320, tax identification number (NIP) 5223098033, business entity identification number (REGON) 368041264, share capital PLN 5,000.00, e-mail address: hello@hompics.com, telephone number: +48 507 440 200


What data do we process?
Hompics Sp. z o.o. processes the following categories of data:
- contact details;
- data required for identification in order to conclude a contract, perform a service and issue an invoice / bill;
- identification details necessary to provide on-line services;
- data needed to choose the right marketing offer and services of Hompics Sp. z o.o. for you (for example, about Hompics Sp. z o.o. services which you used before).

What will we use your personal data for?
All personal data are processed primarily for the purpose of contract performance - i.e. your use of our Website and the possibility of downloading content available on our Website. We may process personal data if it is necessary for purposes resulting from our legally justified interests, i.e. for the purposes of marketing of services and own products, or referral of the case to court. We only process data necessary to perform the contract, we never request sensitive data. We also process certain data when law regulations oblige us to do so, e.g. for accounting or tax purposes.

If you agree, and only to the extent you agree to, we can process your data:
a) to provide marketing services and products of third parties,
b) to share your personal details with entrepreneurs with whom Hompics Sp. z o.o. cooperates so that they can use them for marketing purposes,
c) to conduct the following types of market and opinion research: quantitative research (surveys and tests) or qualitative research (personal interviews).

Are you obliged to provide personal information?
Providing the data to the extent that their processing is necessary to perform the contract, is a condition for the conclusion of this contract. Providing the data is voluntary, but it is necessary for the conclusion and performance of the contract. In the absence of personal data, the contract will not be concluded. Providing the data necessary to issue an invoice is a statutory obligation and results from the Act on Value Added Tax. In the remaining scope, the provision of personal data is voluntary, and it is not a statutory or contractual requirement and a condition for the conclusion of a contract.

Your rights
At any time, you can request that your personal data be removed from our database. You can also withdraw your consents to the processing of your data at any time. If the data processed is incompatible with reality or incomplete, you have the right to request rectification or supplementation. At any time, you can ask us to share all your processed data. At your request, we can transfer them to another data controller. You have the right to object to the processing of your personal data. You may object to the supervisory authority, which is the Chief Inspector of Personal Data Protection.

When and to whom can we pass data, and to whom will we not pass them to?
If you give your consent, we will share your personal details with the entrepreneurs we cooperate with so that they can use them for marketing purposes.
We can disclose your data to companies cooperating with us and performing tasks on our behalf and for us. In this case, a contract is concluded with these entities to ensure the security of your data. Due to the fact that these entities change frequently, we are not able to present their complete list, if you want to know who we are currently cooperating with, you can always ask about it.


Until when will we store data?
Your personal data will be stored as long as it is necessary to perform the contract between you and Hompics Sp. z o.o., and after that time for the period corresponding to the period of submitting claims by Hompics Sp. z o.o. and period of submitting claims against Hompics Sp. z o.o.
If personal data are processed in order to fulfil the legal obligation of the controller, personal data will be kept for the time necessary to fulfil this obligation.
Data processed on the basis of the consent will be processed until you withdraw your consent.
If the personal data will be processed on the basis of the legitimate interest of the controller, where the basis of this processing is the performance of the contract concluded with Hompics Sp. z o.o. on your behalf, the data will be processed until the legitimate interest that forms the basis of this processing has been fulfilled.How will we not process personal data?
Your personal data is not subject to automated processing (e.g. profiling) that has legal effects or other similar effects on you, nevertheless, we use cookies and other systems registering traffic on our websites (profiling for marketing purposes - with your consent).

Cookies
The website does not automatically collect any information, except for information contained in cookies.
Data obtained by us through cookies are not assigned to a specific person.
Data collected automatically can be used:
- to analyse users behaviour on websites or to collect demographic data about our users (using Google Analytics, Facebook Pixel),
- to create statistics that help to understand how Website users use websites, which allows improving their structure and content;
- to maintain the session of the Website User (after logging in), thanks to which the User does not have to re-enter the login and password on each subwebsite;


Google Analytics
We use Google Analytics, a service for creating web statistics provided by Google, through which cookies are accessed on your device. Information generated by a cookie regarding your use of the Website (including your IP address, which is located where you are on the Internet) will be transferred and stored by Google on servers in the United States. Google will use this information to evaluate your use of the Website, compile reports on the website activity for website operators, and provide other services relating to website activity and internet usage. Google may also send such information to third parties if it is required by law or if third parties process it on behalf of Google. Google will not associate your IP address with other data held by Google. For more information about Google Analytics, please read the information on Cookies and Analytics, and the privacy policy of Google Analytics for Google Analytics. You can also choose to opt out of the above mentioned cookies on your device at Google Analytics Opt-out.


Facebook Pixel
We use Facebook Pixel technology to target advertisements to you on Facebook, which involves the use of Facebook cookies that can be stored on users devices. Users behaviour can be tracked when they are redirected to the advertisers website after clicking on an advertisement on Facebook. This type of monitoring is performed for statistical purposes and market research. It also helps in optimizing next advertising activities.
The stored data is anonymous to us, do not provide us with any information about the identity of users. However, they are collected and processed by Facebook, therefore it is possible to connect them to the appropriate user profile, and Facebook can use this information for its own advertising purposes, in accordance with the rules of using Facebook data. You can change the display settings for Facebook ads and its partner sites.

 

 

Copyright © 2018 hompics.com All rights reserved.