Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Zamknij
Twoja przeglądarka ma wyłączoną obsługę JavaScript, aby strona działała poprawnie należy obsługę uruchomić!
HOMPICS

Regulamin

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO HOMPICS


I. DEFINICJE
Użyte w niniejszych Warunkach określenia posiadają następujące definicje:
1.    Serwis – za serwis rozumie się stronę internetową umieszczoną pod adresem HomPics.com, stanowiącą platformę internetową, administrowaną przez (DANE HOMPICS), na którą składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników oraz Fotografów wraz z zawartością tej strony;
2.    Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest HOMPICS;
3.    Użytkownik - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej;
4.    Fotograf – osoba fizyczna w wieku powyżej 18 lat (w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), umieszczająca w ramach funkcjonowania Serwisu Fotografie swojego autorstwa, w tym w celu dalszej odsprzedaży praw autorskich do tych Fotografii dokonywanych przez Administratora na rzecz Użytkowników;
5.    Korzystający – Użytkownik / Fotograf;
6.    Konto – dostępne dla danego Korzystającego miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Korzystający wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie, a także może on w tym miejscu dokonywać działań i operacji związanych z funkcjonowaniem w Serwisie przy użyciu narzędzi udostępnionych mu przez Administratora; za pośrednictwem Konta Użytkownik może dokonywać zakupu licencji na korzystanie z wybranych przez siebie Fotografii, zaś Fotograf może decydować, czy i w jakim zakresie udziela Administratorowi prawa do dalszej sprzedaży
7.    Profil – zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Korzystającego, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Korzystającego do Serwisu, które udostępniane i prezentowane są na Stronie Korzystającego w Serwisie;
8.    Baza Korzystających – zbiór danych, informacji i innych treści przekazanych dobrowolnie przez wszystkich Korzystających do Serwisu, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Administratora za zgodą Korzystającego, na potrzeby świadczenia usług Serwisu;
9.    Fotografie – utwór, w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, który jest autorskim dziełem Fotografa, do którego Fotograf posiada autorskie prawa majątkowe w rozumieniu art. 17 Ustawy, który został umieszczony w Serwisie;
10.    Skrzynka e-mail - elektroniczna skrzynka pocztowa charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać, przechowywać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej.

II. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1.    Podstawowym przedmiotem działalności Serwisu jest udzielanie Użytkownikom sublicencji na korzystanie z Fotografii umieszczonych w Serwisie przez Fotografów, w tym zapewnienie Fotografom możliwości umieszczania na serwerach Administratora Fotografii w ww. celu, a także w celu promocji własnej twórczości (portfolio).
2.    Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW. Zalecane jest korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych, z włączoną obsługą plików "cookies”.
3.    Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna.
4.    Baza Korzystających podlega ochronie prawnej, a administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych) zgromadzonych w Bazie jest HomPics.
5.    Każdy Korzystający ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez Administratora, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z Bazy Korzystających. Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników reguluje Polityka prywatności dostępna w Serwisie.
6.    Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Korzystającego, a także dla bezpieczeństwa danych Korzystającego zapisanych na Koncie w Serwisie. Każdy Korzystający powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Korzystającego w sposób odmienny (umyślny lub nieumyślny), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność.
7.    Strony internetowe Serwisu działają w oparciu o technologię plików "cookies". Zasady wykorzystywania plików „cookies” przez Administratora są zawarte w Polityce prywatności dostępnej w Serwisie.

III. USŁUGI ŚWIADCZONE ZA POŚREDNICTWEM SERWISU
1.    Za pośrednictwem Serwisu Fotografowie mają możliwość prezentowania i umieszczania Fotografii oraz możliwość decydowania, czy i w jakim zakresie udzielają Administratorowi licencji na korzystanie z Fotografii z prawem dalszego ich sublicencjonowania Użytkownikom, zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków oraz wspólnych ustaleń Fotografów z Administratorem podjętych na mocy odrębnych umów. Możliwość decydowania o zakresie udzielonej licencji oraz zezwolenie na dalsze sublicencjonowanie Fotografii z określeniem jego zakresu realizowane są podczas umieszczania Fotografii w Serwisie z poziomu Konta dostępnego Fotografowi.
2.    Użytkownicy w ramach Serwisu mają możliwość przeglądania jego treści oraz nabywania licencji na korzystanie z Fotografii umieszczonych w Serwisie w zakresie ustalonym niniejszymi Warunkami oraz mają możliwość pobierania Fotografii z Serwisu, na korzystanie z których nabyli licencje.
3.    Przeglądanie zasobów Serwisu oraz korzystanie z jego poszczególnych usług może być dostępne dla każdego użytkownika Internetu spełniającego warunki określone w niniejszych Warunkach, przy czym zakres tego dostępu może zostać w każdym czasie i w dowolnym zakresie ograniczany przez Administratora bez podawania przyczyn. Korzystający może ograniczyć zakres dostępu do umieszczanych danych wskazując w czasie rejestracji, jakie dodatkowe informacje o Użytkowniku mogą być udostępniane innym Użytkownikom.
4.    Administrator, stosownie do wspólnych ustaleń z Fotografami podjętych na mocy odrębnych umów, ma prawo decydowania o wyłączeniu Użytkownikowi możliwości nabycia sublicencji  w odniesieniu do poszczególnych Fotografii.
5.    Administrator ma prawo bez zgody Korzystających do zmiany lokalizacji serwerów, na których przechowywane są Fotografie umieszczone przez Fotografów za pośrednictwem Serwisu.
6.    Fotograf nie jest uprawniony do wstępu na teren nieruchomości, w której znajdują się serwery należące do Administratora, wykorzystywane przez Administratora na potrzeby prowadzenia Serwisu.
7.    Zakres dostępu lub zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług Serwisu zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości - może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora.

IV. UCZESTNICTWO W SERWISIE
1.    Użytkownikiem Serwisu może być podmiot określony w pkt. I ust. 3 , który po zaakceptowaniu postanowień niniejszych Warunków, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Konta bądź który otrzyma od Administratora Konto do wyłącznej dyspozycji.
2.    Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikowania statusu Użytkownika określonego w pkt. I ust. 3, w szczególności poprzez żądanie podania w procedurze rejestracji w Serwisie numeru NIP lub innego właściwego dla siedziby Użytkownika numeru identyfikacji.
3.    Niedozwolone jest udostępnianie Konta innym osobom, w tym innym Korzystającym.
4.    Poprzez rejestrację w Serwisie, Korzystający oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Warunków.
5.    Administrator zastrzega prawo do ograniczania dostępu do Serwisu i wszystkich bądź niektórych jego funkcjonalności poprzez blokowanie Kont Korzystających, którzy korzystają z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszych Warunków bądź w jakikolwiek inny sposób zakłócają funkcjonowanie Serwisu.
6.    Korzystającym zabrania się wyświetlania lub pokazywania Fotografii, (w całości lub części) w charakterze wykonania publicznego, w odniesieniu do których nie przysługują im prawa autorskie, nawet jeśli nie jest za to pobierana opłata (z wyjątkiem sytuacji, gdy takie wykorzystanie Fotografii nie stanowi naruszenia prawa autorskiego lub innych obowiązujących przepisów).

V. LICENCJE
1.    Użytkownicy mają możliwość odpłatnego nabywania licencji na korzystanie z Fotografii umieszczonych w Serwisie.
2.    Administrator oświadcza, iż posiada zezwolenie Fotografów na sublicencjonowanie Fotografii umieszczonych w Serwisie z przeznaczeniem do ich dalszej sprzedaży oraz posiada zgody osób przedstawionych na fotografiach na rozpowszechnienie ich wizerunków (model release) oraz zgody właścicieli budynków na rozpowszechnianie wizerunku fotografowanych obiektów (property release).  
3.    Administrator udzielać będzie licencji wg następujących modelów: 1) nieograniczonych czasowo i terytorialnie, na użytek w jakimikolwiek prawnie dozwolonym celu, w tym komercyjnym, na niewyłączność (royalty free) bądź 2) ograniczonych czasowo lub terytorialnie, na użytek w ściśle określonym celu, na niewyłączność (rights managed).  
4.    Niezależnie od postanowień powyższych, licencje udzielane będą na następujących polach eksploatacji:
a)    w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Fotografii – wprowadzanie do pamięci komputera, zapisywanie w pamięci komputera, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy (kopii) Fotografii, wprowadzanie do sieci komputerowych,
b)    w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami (kopiami), na których Fotografię utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy (kopii),
c)    w zakresie rozpowszechniania Fotografii w sposób inny, niż określony wyżej – publiczne udostępnianie w sieciach komputerowych, w tym w sieci Internet, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, publiczne wykonywanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnianie w sieciach komputerowych, w tym sieci Internet, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
d)    wykorzystywanie Fotografii w innych utworach zbiorowych lub opracowaniach, ustalonych w jakiejkolwiek formie.
5.    Administrator zastrzega, iż licencji na korzystanie z poszczególnych Fotografii może udzielać Użytkownikom w różnym zakresie. Powyższe ograniczenia zależne są od decyzji Fotografów.  
6.    Użytkownik dokonuje zakresu nabywanej licencji każdorazowo za pośrednictwem Konta Użytkownika, z pośród dostępnych dla danej Fotografii opcji.
7.    Momentem udzielenia licencji jest dokonanie płatności za zamówione Fotografie.
8.    Z chwilą nabycia licencji Użytkownik uzyskuje możliwość nieograniczonego pobierania Fotografii z Serwisu, na które nabył licencję, chyba że licencja jest ograniczona czasowo.

VI. PŁATNOŚCI – UŻYTKOWNICY
1.    Użytkownik dokonuje płatności za licencje na poszczególne Fotografie, według cen ustalonych z HomPics.
2.    Użytkownik, dokonuje płatności za nabyte licencje na Rachunek Administratora ………………………………………….,.
3.    Użytkownik, po dokonaniu zakupu praw, otrzyma potwierdzenie dokonania transakcji, wysłane przez Administratora na adres Skrzynki e-mail wskazany przez Użytkownika.

VII. REKLAMACJE
1.    Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Korzystających poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi za pośrednictwem poczty email, wysyłając wiadomość na adres support@hompics.com.
2.    W sposób, o którym mowa w pkt. 1, reklamuje się poszczególne usługi świadczone w Serwisie.
3.    Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Serwisu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Warunków, niezastosowania się przez Korzystającego do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco za pośrednictwem Serwisu lub bezpośrednio przez Administratora.
4.    Reklamacje kierowane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Administratora niezwłocznie właściwej osobie trzeciej, która jest odpowiedzialna za wykonywanie usług w tym zakresie i rozpatrzenie reklamacji.
5.    Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Serwisu.


VIII. ZMIANA WARUNKÓW
1.    Wszelkie postanowienia Warunków mogą być zmieniane przez Administratora. Zmiany będą udostępniane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Warunków za pośrednictwem Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.
2.    Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Warunkach, Korzystający powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Warunków przez Korzystającego.
3.    W przypadku nie zaakceptowania zmian w Warunkach, Korzystający powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    Administrator posiada swoją siedzibę w Polsce. Serwis działa na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.
2.    Wszelkie informacje o naruszeniach przez Korzystających niniejszych Warunków należy kierować na adres hello@hompics.com.
3.    Niniejsze Warunki wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie.


Prawa autorskie© 2017 Hompics Spółka z.o.o.NIP5223098033, KRS0000690320.Wszelkie prawa zastrzeżone.